• لیدر و برنامه ریز برنامه های طبیعت گردی با گرایش کوهنوردی، دره نوردی، کویرنوردی و برنامه های رده ماجراجویانه، فارغ التحصیل دوره های کوهنوردی و دوره راهنمای طبیعت گردی از سازمان میراث فرهنگی...
  • لیدر برنامه های طبیعت گردی با گرایش کوهنوردی، پیمایش کویر، دارای کارتهای راهنمای طبیعت گردی و راهنمای تاریخی-فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، تعلیم دیده در دوره پزشکی کوهستان...
  • لیدر برنامه های طبیعت گردی با گرایش جنگل نوردی، پیمایش دامنه و دره نوردی، دارای کارت راهنمای طبیعت گردی از سازمان میراث فرهنگی...
  • لیدر برنامه های طبیعت گردی با گرایش کوهنوردی، جنگل‌نوردی، کویر نوردی، پیمایش دره و دامنه، دارای کارتهای راهنمای طبیعت گردی و راهنمای تاریخی-فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی...
  • لیدر برنامه های طبیعت گردی با گرایش کویر نوردی،کوهنوردی، جنگل نوردی، پیمایش دره و دامنه، دارای کارتهای راهنمای طبیعت گردی و راهنمای تاریخی-فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی...

Adventure and Trekking Tours in Iran | Trekking and Climbing Tours