میمند هزاران ساله، اقامت در کاروانسرای زین الدین و قهی